Klagevejledning for spiludbydere

Klage over en afgørelse fra Spillemyndigheden
Som spiludbyder, kan du klage over afgørelser truffet af Spillemyndigheden.

Krav til klagen
For at din klage kan behandles, skal følgende punkter være opfyldt:

  • Klagen skal være skriftlig.
  • Klagen skal være begrundet.
  • Alle de punkter, du klager over, skal angives.
  • Du skal vedlægge en kopi af den afgørelse, som du klager over.
  • Du skal vedlægge en kopi af samtlige dokumenter, der underbygger din klage.

Hvis punkterne ikke er opfyldt, vil du blive kontaktet og bedt om at rette fejlen inden for en angiven frist.

Hvis punkterne ikke er opfyldt, kan din klage blive afvist.

Klagen skal være modtaget i Skatteankestyrelsen senest 3 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen fra Spillemyndigheden.

Klage sendes til Skatteankestyrelsen
Du kan klage elektronisk via Skatteankestyrelsens klageportal.

Du kan også sende klagen med almindelig post til:

Skatteankestyrelsen
Ved Vesterport 6, 6. sal
1612 København V

Efter modtagelse af klagen vurderer Skatteankestyrelsen, om din klage skal afgøres i Landsskatteretten eller i Skatteankenævnet.

Hvad koster det at klage?
Når du klager, skal du indbetale en klageafgift på 400 kr. på Skatteankestyrelsens bankkonto, reg. nr. 0216, kontonr. 4069029361.

Klage over afgørelser om aktindsigt, skal der ikke betales gebyr for.

Det er ikke muligt at betale klagegebyr gennem Skatteankestyrelsens klageportal.

Ved indbetaling skal der oplyses navn og referencenummeret fra kvitteringsskrivelsen.

Når klagesagen er afgjort
Landsskatterettens og Skatteankestyrelsens afgørelse er endelige. Du kan derfor ikke klage over afgørelsen til en anden administrativ myndighed.

Du har dog mulighed for at klage over afgørelsen til domstolene.

Klage til domstolene
Din klage skal være modtaget ved domstolene senest 3 måneder efter datoen for den afgørelse, du vil klage over. Det vil sige, at fristen løber fra den dato, hvor afgørelsen er truffet, og ikke fra den dato, hvor du har modtaget afgørelsen.

Hvis du ikke klager til domstolene indenfor 3 måneder, er afgørelsen endelig. Det betyder, at domstolene ikke kan behandle din klage. Undtagelsesvist kan domstolene dog beslutte at behandle klager, hvor fristen er overskredet.

Du kan klage over Spillemyndighedens afgørelse direkte til domstolene. Det er ikke et krav, at du først har klaget til Skatteankestyrelsen.

Du kan også klage over Landsskatterettens eller Skatteankestyrelsens afgørelse.

Love og regler
Du kan finde reglerne om klager over vores afgørelser i §§ 50-58 i spilleloven (lov nr. 848 af 1. juli 2010), som du kan finde på vores hjemmeside spillemyndigheden.dk under Regler eller retsinformation.

Du kan finde reglerne om klager for Grønland i §§ 37-40 i Lov for Grønland om visse spil. Du kan finde Lov for Grønland om visse spil på vores hjemmeside spillemyndigheden.dk eller retsinformation.

Regler om klageafgift kan du finde i skatteforvaltningsloven § 35c (lov nr. 649 af 12. juni 2013), som du kan finde på retsinformation.

Information
Hvis du i øvrigt har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Spillemyndigheden.