Hvidvask

Hvad er hvidvask af penge og finansiering af terrorisme?
Hvidvask indebærer, at man:

  • modtager, eller skaffer sig eller andre, del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse. 
  • skjuler, opbevarer, transporterer, hjælper til at afhænde eller på anden måde hjælper til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse.

Finansiering af terrorisme indebærer, at man:

  • direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til, tilvejebringer eller indsamler midler til eller stiller finansielle ydelser til rådighed for personer, grupper eller organisationer, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger.

Spillemyndigheden står for tilsynet med spilvirksomhederne, som skal hjælpe til med at forhindre hvidvask og finansiering af terrorisme. Hvidvasksekretariatets (SØIK) opgave er at modtage, analysere og videreformidle underretninger, hvor der er mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Hvad kan I som kasinoudbyder gøre?
Vær opmærksom
Ledelse og ansatte, som er beskæftiget med spil i online eller landbaserede kasinoer, har en pligt til at være opmærksomme på spillernes aktiviteter, uanset om der er en konkret mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. Ledelse og ansatte skal således altid være opmærksomme.

Undersøg ved mistanke
Ved mistanke om, at en spillers transaktion eller henvendelse har eller har haft tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, skal kasinoudbyderen i første omgang undersøge transaktionen eller henvendelsen nærmere.

Kan mistanken ikke afkræftes ved en nærmere undersøgelse, er I forpligtet til omgående at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, se nedenfor.

Underretning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)
Kan mistanken ikke afkræftes, er kasinoudbyderen, ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte, der er beskæftiget med arbejde i kasinoet, forpligtet til omgående at underrette SØIK.

Der er tale om en pligtmæssig underretning til SØIK. På Hvidvask.dk kan du foretage digitale underretninger, hvis du opretter dig som bruger. Her kan du også læse mere om SØIK. Alternativt kan du sende underretninger til fiu@politi.dk.

I hastende tilfælde kan underretning altid ske til SØIK på tlf. (+45) 45 15 47 10.

Jeg er i tvivl om, hvorvidt SØIK skal underrettes
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der skal indberettes i konkrete sager, kan du kontakte Hvidvasksekretariatet på tlf. (+45) 45 15 00 10.

Lovgrundlag og vejledning
Spillemyndigheden har udarbejdet en vejledning til kasinoudbydere om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, hvor du kan læse mere om begreber, regler og pligter. Du finder vejledningen under Downloads.

Du kan finde reglerne i bekendtgørelse om landbaserede kasinoer og bekendtgørelse om onlinekasino under Regler.

Find mere information om hvidvask
Danmark er som medlem af Financial Action Task Force (FATF) forpligtet til at følge FATF's anbefalinger. FATF har udarbejdet en række vejledninger som en hjælp til at tilrettelægge et risikobaseret tilsyn. De to vejledninger nedenfor retter sig mod kasinoudbydere, som er omfattet af Spillemyndighedens tilsyn.

Risk-Based Approach Guidance for casinos om, hvordan online og landbaserede kasinoudbydere kan anvende en risikobaseret metode til at foretage en vurdering af spillere mv., for at forebygge og forhindre hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Vulnerabilities of Casinoes and Gaming Sector, der identificerer udsatte områder hos landbaserede kasinoudbydere, hvor der er særlig risiko for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

FATF's hjemmeside: www.fatf-gafi.org.

 

Relateret spilområde
OnlinekasinoerKasinoer