Pokerturneringer

Om offentlige pokerturneringer
Poker er et kortspil, som findes i mange forskellige varianter. De mest almindelige former for pokerspil er fx Texas Hold’em, Omaha, Seven Card Stud og Five-card draw.

Pokerturneringer kan blive afholdt efter reglerne i pokerloven, hvis:

  • pokerturneringen er offentlig,
  • pokerturneringen foregår på et nærmere angivet sted, hvor deltagerne fysisk befinder sig på samme tid, og
  • deltagerne i pokerturneringen spiller om økonomiske værdier.

Pokerspil i privat regi og på internettet er ikke omfattet af pokerloven. Det er derudover ikke muligt at få bevilling til kontantspil, såkaldte ”cash games”, eller pokerspil, hvor der ikke spilles om økonomiske værdier.

Hvem kan få bevilling?
Som udgangspunkt er det ikke tilladt at afholde offentligt pokerspil om penge i turneringsform i Danmark, medmindre der er givet en bevilling. Spillemyndigheden udsteder bevilling til og fører tilsyn med offentlige pokerturneringer. Du finder en liste over bevillingshavere under Links.

Personer, selskaber eller foreninger kan, med tilladelse fra Spillemyndigheden, afholde offentligt pokerspil om penge i turneringsform. For at opnå en bevilling er det bl.a. et krav, at ansøger er fyldt 18 år og ikke har en alkoholbevilling til det sted, som bevillingen skal gælde for.

Du skal ansøge Spillemyndigheden om bevilling. Du kan forvente en sagsbehandlingstid på ca. seks til otte uger for at få en bevilling. Du må ikke afholde offentlige pokerturneringer, før du har modtaget en bevilling. Ved ansøgning anvendes ansøgningsblanket nr. 7-01, som du finder under Blanketter. Det koster 1.000 kr. i ansøgningsgebyr, som skal indbetales senest samtidig med indgivelse af ansøgningen.

Bevilling til afholdelse af offentligt pokerspil om penge i turneringsform kan indeholde tilladelse til afholdelse af op til to turneringer pr. dag på en bestemt adresse. En bevilling gælder for et tidsrum på maksimalt to år, men det er muligt at søge om en ny bevilling, når denne periode er udløbet.

Du kan læse mere om pokerturneringer i vejledningen, som du finder under Downloads.

Ændring eller afmelding af bevilling
Hvis der skal foretages ændringer i en gældende bevilling, fx ved ændring af turneringssted eller forhøjelse af antal turneringer, skal du ansøge Spillemyndigheden om det. Ændringer skal godkendes af Spillemyndigheden, inden de kan træde i kraft. Ændringer, der medfører udstedelse af en ny bevilling, koster et gebyr på 1.000 kr.

Er bevillingshaver et selskab eller en forening, skal ændringer i direktion eller bestyrelse anmeldes til Spillemyndigheden, inden en måned efter ændringen er trådt i kraft. Spillemyndigheden vurderer herefter, om de eventuelle nye medlemmer kan godkendes.

Ønsker du som bevillingshaver ikke længere at anvende en bevilling, skal dette meddeles skriftligt. Spillemyndigheden vil herefter sende et ophørsbrev, som bekræfter afmeldelsen.

Før afholdelse af offentlige pokerturneringer
Du skal underrette Spillemyndigheden om tidspunktet for den eller de planlagte pokerturneringer. Dette skal gøres senest 14 dage inden pokerturneringens start. Underretningen kan ske for én eller flere pokerturneringer af gangen. Aflyses en turnering, skal Spillemyndigheden underrettes via mail@spillemyndigheden.dk   senest samtidig med det planlagte starttidspunkt for turneringen.

Du skal, inden der gives mulighed for tilmelding til en offentlig pokerturnering, have udarbejdet et sæt spilleregler og en redegørelse, der viser beregningen af præmiesummen.

Du skal ved tilmeldingen registrere deltagernes navne, adresser og fødselsdatoer, og du skal umiddelbart inden turneringens start kontrollere de tilstedeværendes spilleres identitet.

Der gælder særlige krav til deltagelse og afvikling af offentligt pokerspil om penge i turneringsform. Der må fx ikke gives personer under 18 år adgang til hverken at deltage i en offentlig pokerturnering eller få adgang til det lokale, hvori en offentlig pokerturnering finder sted. Ved turneringens begyndelse skal der minimum være otte deltagere. Turneringen må således ikke gennemføres, hvis ikke mindst otte spillere deltager i spillet fra turneringens begyndelse.

Indskud og præmier
Spillernes betaling for deltagelse i en offentlig pokerturnering skal ske inden turneringsstart. Du skal som bevillingshaver kunne dokumentere, at betalingen er sket rettidigt. Under Links fremgår, hvilke betalingssystemer der er godkendte. Betalingen kan også ske via kontooverførsel. Det er ikke tilladt at betale indskud kontant.

En deltagers indskud må maksimalt udgøre 400 kr. pr. turnering pr. dag, og det skal betales som ét samlet beløb. Hvis en spiller deltager i to turneringer pr. dag på samme bevillingssted, må spillerens indskud maksimalt udgøre 400 kr. samlet for begge turneringer. Det er ikke tilladt at tilføre penge til turneringspuljen over flere gange eller undervejs i spillet.

Deltagernes indskud udgør turneringspuljen. Turneringspuljen må ikke overstige 20.000 kr. og må som udgangspunkt kun anvendes til præmier. Det er dog tilladt at bruge op til en fjerdedel af turneringspuljen til umiddelbare omkostninger. Dette omfatter omkostninger som har en direkte tilknytning til den enkelte offentlige pokerturnering, hvilket blandt andet er udgifter til leje af lokaler, regnskabsføring, internethjemmeside, spillekort osv.

Den samlede præmie til én enkelt spiller må højst udgøre halvdelen af turneringspuljen, men det er i øvrigt op til bevillingshaveren at beregne og fordele præmierne. Beregningen af præmiesummerne skal dog være tilgængelig for spillerne inden der gives mulighed for tilmelding til en turnering.

Udbetaling af præmier fra turneringspuljen må kun ske ved overførsel mellem konti. Det er således ikke tilladt at udbetale præmier kontant. 

Sponsorpræmier
Der må gerne indgå sponsorpræmier i turneringspuljen.

Sponsorpræmier kan enten bestå af en penge- eller varepræmie. Hvis der er tale om en vare, skal varens værdi opgøres til markedsværdien. Markedsværdien for sponsorpræmier må ikke overstige 5.000 kr., i en enkelt turnering. Hvis der afvikles mere end én turnering pr. dag, må den eller de sponsorerede præmier tilsammen ikke overstige 5.000 kr. Personer med tilknytning til den virksomhed, som sponsorerer en præmie, eller den person, som sponsorerer en præmie, må ikke deltage i den turnering, hvor de sponsorerede præmier tilføres. Bevillingshaver kan tage op til en fjerdedel af turneringspuljen til dækning af umiddelbare omkostninger i forbindelse med afvikling af den offentlige hasardspilsturnering. Værdien af sponsorpræmier kan imidlertid ikke indgå i den op til en fjerdedel af turneringspuljen, der må udredes til dækning af de umiddelbare omkostninger til afviklingen af turneringen.

Ranglisteturneringsfinale
Fra turneringspuljen kan der overføres indtil fem procent, dog maksimalt 500 kr., til en ranglisteturneringsfinale. For at kvalificere sig til en ranglisteturneringsfinale, skal kvalifikationsturneringerne foregå over mindst ti turneringer samt over mindst fire uger. Ranglisteturneringsfinale skal afholdes senest tre måneder efter første kvalifikationsturnering.

De almindelige regler, der gælder for afvikling af offentlige pokerturneringer, gælder også for ranglisteturneringsfinalerne. Der må derfor gerne indgå sponsorpræmier i ranglisteturneringspuljen.

Hvis ranglisteturneringspuljen overstiger den øvre grænse for turneringspuljens størrelse på 20.000 kr. (maksimalt 25.000 kr. ved tilførsel af sponsorpræmier), skal der forinden søges om tilladelse hertil.

Regnskabskrav
I forbindelse med hver afholdt pokerturnering skal der udarbejdes et regnskab senest to måneder efter, at turneringen er afsluttet. Alle betalinger til og fra turneringspuljen skal dokumenteres i regnskabet, med angivelse af beløbets størrelse og dato for betaling. Regnskabet skal desuden indeholde deltagernes navne, adresser og fødselsdatoer, samt spilleregler og præmiesum.

I tilfælde af, at der indgår sponsorpræmier i turneringspuljen, skal opgørelsen af sponsorpræmiernes markedsværdi fremgå af regnskabet. Sponsorens identitetsoplysninger skal fremgå af regnskabet. Hvis sponsoreren er en fysisk person, skal regnskabet indeholde navn, adresse og fødselsdag. Er sponsoren en juridisk person, skal regnskabet indeholde navn, adresse og cvr-nummer.