FAQ for spiludbydere

Indhold
Denne FAQ henvender sig til spiludbydere, og er opdelt i følgende kategorier:

Generelle spørgsmål

Ansøgningsproceduren

Gebyr

Ansøgningsblanketten

Tillæg A

Tillæg B

Når tilladelsen er udstedt

Registrering af spillere

Tilladelser

Suspension og lukning af spilkonto

Ansvarligt spil

Indtægtsbegrænsede tilladelser

Udelukkelse fra spil

Tamper token

SAFE

Internet- og betalingsblokering

NemID - FAQ for spillere

ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere) - FAQ for spillere

 

Generelle spørgsmål

 

Er det tilladt at overføre gavebeviser fra en spiller til en anden spiller?

Nej, det er ikke tilladt at overføre penge, spillemærker eller lignende mellem spillere.  

 

Hvilke betalingsformidlere kan anvendes?

Der kan kun modtages betalinger fra en udbyder af betalingstjenester, der i henhold til lov om betalingstjenester, udbydes lovligt her i landet. På Finanstilsynets hjemmeside kan du se, hvilke firmaer der er under tilsyn af Finanstilsynet og lovligt udbyder betalingstjenester i Danmark.

Betalingsformidlere, der ikke er etableret i Danmark, kan anvendes, hvis de har tilladelse i et EU-land, eller i et land, som EU har indgået en særlig aftale med.

 

Skal der foretages en undersøgelse af spilleren, eksempelvis af CPR-nr., hver gang en spiller logger sig på?

Første gang der sker registrering af en ny spiller, skal denne identificeres tilstrækkeligt.

Efter registreringen vil spilleren logge sig på gennem en digital signatur eller tilsvarende med et sikkerhedsniveau svarende til OCES-standarden.

Herefter undersøges CPR-nr. i Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS). Dette skal ske hver gang, en spiller logger sig på. Tilladelsesindehaveren afventer et ja/nej svar, før spilleren får adgang til systemet. Hvis systemet ikke svarer, skal spilleren behandles, som om spilleren ikke er i ROFUS, og undersøges igen senere. Hvis det viser sig, at spilleren står i registret, skal spillerens konto øjeblikkeligt lukkes.

 

Gå til sidens top

 

Ansøgningsproceduren

 

Hvornår kan der ansøges om en tilladelse til at udbyde spil?

Der kan når som helst indgives ansøgning om tilladelse. Ansøgninger vil blive behandlet løbende af Spillemyndigheden, og den forventede sagsbehandlingstid er 3-6 måneder.  

 

Vil det være muligt at søge om en tilladelse på et andet sprog end dansk?

Ansøgningssproget skal være dansk. Ansøgningsblanket samt tillæg A og B skal derfor udfyldes på dansk. Dokumenter, der er udstedt af en offentlig myndighed m.v., kan være på engelsk. 

 

Hvem skal ansøge om en tilladelse?

Som udgangspunkt skal alle personer og selskaber, som udbyder væddemål og/eller onlinekasino have en tilladelse. Hvis en spiludbyder har valgt, at de forskellige spil, som udbydes under et varemærke, reelt udbydes fra flere forskellige selskaber, skal alle selskaber som udgangspunkt have tilladelse. Mere information om hvem der skal ansøge, findes under pkt. 5 i Vejledning om væddemål og onlinekasino. Hvis der er tvivl om, hvorvidt der skal søges om tilladelse, bør Spillemyndigheden kontaktes eller ansøgningen bør vedlægges en beskrivelse af, hvorfor selskabet er rette ansøger.

Spillemyndigheden vil på baggrund af alle oplysningerne i ansøgningsmaterialet vurdere ansøgeren individuelt. 

 

Kan en netværksplatform søge en tilladelse?

Som udgangspunkt skal en netværksplatform ikke søge om tilladelse. Hvis en netværksplatform imidlertid har opgaver, ansvar og rettigheder som en spiludbyder, skal platformen have en tilladelse fra Spillemyndigheden, se pkt. 5.1 og 5.2 i Vejledning om væddemål og onlinekasino.  

 

Kan en ansøger undlade oplysninger i ansøgningsmaterialet, som eksempelvis er forretningshemmeligheder?

Spillemyndigheden er underlagt tavshedspligt, hvorfor en ansøger trygt kan give oplysninger til Spillemyndigheden.

Ansøger er ansvarlig for at fremsende alle de anmodede oplysninger til Spillemyndigheden. Derfor kan oplysninger, som er nødvendige for Spillemyndighedens behandling af ansøgningen, som udgangspunkt ikke undlades. Hvis oplysninger alligevel undlades, skal Spillemyndigheden have besked herom og ansøger skal i den forbindelse være opmærksom på, at det kan have processuel skadevirkning, hvis ønskede oplysninger ikke afgives. Spillemyndigheden kan, hvis der er udeladt nødvendige oplysninger, altid bede om at disse indsendes.

Vær særligt opmærksom på, at det er strafbart at fortie oplysninger som Spillemyndigheden har brug for. Og at det kan medføre afslag på ansøgningen eller tilbagekaldelse af tilladelse. 

 

Gå til sidens top

 

Gebyr

 

Hvilke gebyrer skal der betales for en tilladelse til at udbyde onlinekasino og/eller væddemål?

For en tilladelse til at udbyde spil, det være sig væddemål eller onlinekasino spil, skal der ved indgivelsen af ansøgningen indbetales et gebyr til Spillemyndigheden på 250.000 kr., mens en tilladelse til at udbyde begge dele koster 350.000 kr. (2010 niveau), jf. lov om spil § 42, stk. 1. Der skal efterfølgende betales et årligt gebyr, afhængig af et kalenderårs afgiftspligtige spilleindtægt, på mellem 50.000 kr. - 1.500.000 kr., jf. § 42, stk. 3.

Som en undtagelse hertil er det muligt at få en 1-årig tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino forudsat, at den afgiftspligtige spilleindtægt ikke overstiger 1.000.000 kr. Dette koster 50.000 kr. i engangsgebyr, jf. lov om spil § 42, stk. 5.

 

Hvordan betales ansøgningsgebyret?

Ansøgningsgebyret for at søge om tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal indbetales til Spillemyndigheden:

Danske Bank:
Reg.nr.: 0216
Kontonr.: 406 917 4310

Ved betaling fra udlandet skal følgende bruges:

IBAN nummer DK4102164069174310 - Danske Bank,
Girostrøget 1, 0800 Høje Taastrup
Swift kode: DABADKKK.

Betaling kan ikke ske på anden måde.

Information om indbetaling mv. findes også på ansøgningsblanketten.

 

Hvornår skal ansøgningsgebyret betales?

Betaling af ansøgningsgebyret skal ske senest samtidig med indgivelse af ansøgningen. 

 

Tilbagebetales gebyret, hvis der gives afslag på ansøgningen?

Gebyret dækker omkostninger i forbindelse med sagsbehandlingen. I tilfælde af et afslag vil gebyret derfor ikke blive tilbagebetalt. 

 

Tilbagebetales gebyret, hvis ansøgningen afvises på grund af formelle mangler ved ansøgningen?

Ja, forudsat at de formelle mangler konstateres, inden en egentlig sagsbehandling er påbegyndt. En formel mangel kan fx være, at aldersbetingelsen ikke er opfyldt. Spillemyndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgningen har formelle mangler.  

 

Hvad sker der, hvis ansøgeren trækker ansøgningen tilbage?

Gebyret refunderes som udgangspunkt ikke. Hvis ansøgningen trækkes tilbage, inden Spillemyndigheden er gået i gang med at behandle ansøgningen, kan der ske tilbagebetaling. Dette vil dog afhænge af Spillemyndighedens konkrete vurdering.

 

Hvad sker der, hvis der betales for lidt i ansøgningsgebyr?  

Hvis der er betalt for lidt i ansøgningsgebyr, vil ansøgeren få en frist til at indbetale differencen. Denne frist kan medføre, at sagsbehandlingstiden bliver længere. Fristen fastsættes af Spillemyndigheden.

Bliver differencen ikke betalt inden udløbet af den fastsatte frist, vil ansøgningen blive afvist, og det indbetalte gebyr vil blive refunderet. 

Ansøgeren vil herefter skulle indgive ansøgning og betale gebyr på ny, såfremt der fortsat ønskes tilladelse.

 

Hvad sker der, hvis der betales for meget i ansøgningsgebyr?

Hvis der betales for meget i ansøgningsgebyr, vil det overskydende beløb blive refunderet, og ansøgerens sag vil blive behandlet, som om at ansøgeren havde indbetalt det rigtige beløb.

 

Gå til sidens top

 

Ansøgningsblanketten

 

Findes ansøgningsblanketten på engelsk?

Nej. Blanketten skal udfyldes på dansk og findes derfor ikke på engelsk. Vejledning til blanketten og tillæg A og B er dog tilgængelig på engelsk og kan findes på Spillemyndighedens hjemmeside.

 

Det fremgår, at straffedomme mv. (punkt 10 og 13-15) skal vedlægges i autoriseret oversættelse på dansk eller engelsk. Kan man nøjes med at vedlægge et resumé?

Et fyldestgørende resumé vil være tilstrækkeligt. Den originale afgørelse (eller kopi heraf) skal imidlertid altid vedlægges. Spillemyndigheden kan altid anmode ansøgeren om at indsende en autoriseret oversættelse af hele afgørelsen.  

 

Kan underskrifterne i punkt 23 vedlægges på et separat ark?

Ja, under forudsætning af at det underskrevne dokument er en kopi af ansøgningens punkt 23.  

 

Kan man få en nærmere uddybning af bilagene som nævnt i punkt 24?

I Vejledning om væddemål og onlinekasino, side 16, findes en uddybning vedrørende de bilag, som skal vedlægges. Vejledningen er tilgængelig på Spillemyndighedens hjemmeside.

 

Hvad betyder "hvis forholdet kræver det" i punkt 25?

Ansøgningsblanketten anvendes på mange forskellige ansøgere, herunder både enkeltmandsfirmaer og store koncerner. En del af bilagene vil derfor ikke skulle vedlægges, hvis dette ikke er muligt, eksempelvis hvis disse bilag ikke eksisterer i de pågældende selskaber. 

 

Skal ansøger vedlægge alle bilag som nævnt i punkt 25?

Ansøger er selv ansvarlig for at indsende de fornødne oplysninger til Spillemyndigheden. Hvis oplysningerne imidlertid ikke eksisterer, skal disse dog ikke vedlægges ansøgningen. Spillemyndigheden skal informeres herom i forbindelse med indsendelse af ansøgningen.  

 

Ansøger har tilladelse til at udbyde spil i mange lande. Skal der vedlægges kopi og oversættelse af alle tilladelser?

Spillemyndigheden skal oplyses om alle tilladelser i forbindelse med indsendelse af ansøgningsblanketten.

Originaldokumenterne (eller kopi heraf) samt oversættelser kan dog indsendes løbende. 

 

Hvis en ansøger har tilladelse i andre lande, er det så nødvendigt at indhente en udtalelse fra disse lande til Spillemyndigheden?

I det omfang Spillemyndigheden vurderer, at dette er relevant, hører Spillemyndigheden andre jurisdiktioner. Ansøger behøver derfor ikke at indhente udtalelser eller lignende.  

 

Gå til sidens top

 

Tillæg A

 

Hvem skal udfylde og indsende tillæg A, når ansøgerselskabet er ejet af andre selskaber?

Det er alene bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer i den juridiske enhed, som i sidste instans ejer eller kontrollerer ansøgeren direkte eller indirekte, der skal udfylde tillæg A.

Ansøgningsblanketten skal dog vedlægges et organisationsdiagram, der viser alle selskaber. 

 

Kan underskriften vedlægges på et separat ark?

Nej - pkt. 18 skal underskrives og underskriften kan ikke vedlægges på et separat ark. 

 

Kan ansøger nøjes med at vedlægge resumé af straffeattester?

Nej, der skal vedlægges en autoriseret oversættelse samt den originale straffeattest, hvis der ikke er tale om dokumenter på dansk eller engelsk.

 

Ansøger skal vedlægge en erklæring fra offentlige myndigheder om forfalden gæld til det offentlige. Hvordan skal en ansøger fra et andet land forholde sig, hvis sådanne erklæringer er ukendte?

Hvis erklæringer ikke kan fremskaffes, modtager Spillemyndigheden gerne en undersøgende erklæring fra et uafhængigt privat firma om gældsforholdet.

 

Gå til sidens top

 

Tillæg B

 

Hvor kan man finde en liste over de testvirksomheder, der kan certificere vores spilsystem?

Spillemyndigheden godkender ikke testvirksomheder. Det er ansøgerens eget ansvar, at den testvirksomhed, denne vælger, lever op til de krav, Spillemyndigheden har.

 

Skal en ansøger, som ønsker at udbyde spil gennem white label løsninger, vedlægge alle kontrakter med samtlige white label købere?

Der skal kun vedlægges kontrakter med white label købere, hvor det konkrete udbud af spil skal henvende sig til Danmark.

 

Gå til sidens top

 

Når tilladelsen er udstedt

 

Er det muligt at udbyde spil straks efter, at man har modtaget en tilladelse fra Spillemyndigheden?

Før afholdelse af spil påbegyndes, skal tilladelsesindehaver registreres hos Erhvervsstyrelsen for betaling af afgift til SKAT.

 

Gå til sidens top

 

Registrering af spillere

 

Hvordan verificeres spillerens CPR-nummer?

CPR-numre skal verificeres gennem en pålidelig og uafhængig kilde.

Danske virksomheder kan opnå adgang til at verificere CPR-numre i CPR-registret. Selskaber, der ikke har et dansk CVR-nummer, kan ikke få adgang til at verificere data via CPR-registret.

Spillerens CPR-nummer kan fx også verificeres ved, at spilleren indsender kopi af pas eller kørekort og sygesikringsbevis. 

 

Hvad skal tilladelsesindehaver gøre, hvis en nyregistreret spiller har valgt at være adressebeskyttet i CPR-registret? 

Tilladelsesindehaver skal bede spilleren dokumentere sin adresse på anden vis ved pålidelig og uafhængig dokumentation, som indeholder oplysninger om personens adresse. Fx ved at sende kopi af sygesikringsbeviset.

 

Gå til sidens top

 

Tilladelser

 

Vil der kun blive udbudt et begrænset antal tilladelser til væddemål og onlinekasino i Danmark?

Nej, der er ingen øvre grænse for antallet af tilladelser, når det gælder væddemål og onlinekasino. Alle der opfylder betingelserne i lov om spil, kap. 4, kan søge om tilladelse.  

 

Er det muligt automatisk at få en tilladelse, hvis man allerede har en tilladelse i et andet EU-land?

Nej, for at udbyde spil i Danmark skal spiludbyder have en tilladelse efter lov om spil, kap. 3.

En sådan tilladelse vil kun blive udstedt til de personer eller juridiske enheder, der opfylder betingelserne i lov om spil, kap. 4.

Ansøger kan altså ikke få en dansk tilladelse alene, fordi denne har en tilladelse i et andet EU-land. 

 

Gå til sidens top

 

Suspension og lukning af spilkonto

 

Hvornår må en tilladelsesindehaver betragte en kunde som inaktiv og dermed lukke kontoen?

Dette reguleres ikke af Spillemyndigheden og må afgøres af den enkelte tilladelsesindehavers regelsæt. Dog skal tilladelsesindehaver være opmærksom på reglerne for lukning af spilkonto.

 

Hvilke frister er der for udbetaling af spillers tilgodehavende ved lukning af dennes spilkonto?

Tilladelsesindehaver skal inden for 5 arbejdsdage have sendt pengene til spillerens bankkonto.  

 

Gå til sidens top

 

Ansvarligt spil

 

Hvad er en indbetalingsgrænse?

En indbetalingsgrænse er en grænse for, hvor meget en spiller har mulighed for at overføre fra sin bankkonto til sin spilkonto.

 

Er der indbetalingsgrænser, når jeg spiller?

Tilladelsesindehaver skal stille en funktion til rådighed, der gør det muligt for spilleren at fastsætte daglige, ugentlige og månedlige indbetalingsgrænser. Om den enkelte spiller vil fastsætte sådanne grænser, er frivilligt. Dog er det obligatorisk for tilladelsesindehaver at stille funktionen til rådighed for spilleren.

 

Hvad betyder det, at informationerne omkring ansvarligt spil skal have en fremtrædende plads på tilladelsesindehavers hjemmeside? 

At informationerne skal være fremtrædende betyder, at informationerne vedrørende ansvarligt spil skal fremgå på forsiden af tilladelsesindehavers hjemmeside. Ligeledes skal det også kunne ses på alle undersider. Dette kan dog også fremgå som et link på disse sider. 

  

Kan tilladelsesindehaver bruge Spillemyndighedens mærke?  

Ja, forudsat at der gøres opmærksom på, at den enkelte tilladelsesindehaver har fået tilladelse til at udbyde spil af Spillemyndigheden, og at Spillemyndigheden fører tilsyn med tilladelsesindehavers udbud af spil.

Spillemyndighedens mærke kan hentes under menupunktet Mærkningsordning

 

Er der krav om, at tilladelsesindehavers hjemmeside skal have domænenavnet .dk?

Der stilles intet krav om, hvilket domænenavn der skal benyttes. Det er således muligt at anvende .dk-, .com-, .se- domæner, mv.  

 

Gå til sidens top

 

Indtægtsbegrænsede tilladelser

 

Hvad er en indtægtsbegrænset tilladelse?

En indtægtsbegrænset tilladelse er en 1-årig tilladelse til udbud af spil, hvor bruttospilleindtægten ikke må overstige 1 mio. kr.

 

Hvad er særligt for de indtægtsbegrænsede tilladelser?

De indtægtsbegrænsede tilladelser er som udgangspunkt ikke omfattet af bekendtgørelserne. Kravene, der stilles til tilladelsesindehaveren, vil afhænge af hvilke typer spil der udbydes, hvilke karakteristika der er forbundet med spillet, og hvilke risici der er forbundet med udbuddet.

 

Hvilken ansøgningsblanket skal benyttes ved ansøgning om indtægtsbegrænsede tilladelser, og hvilke informationer skal indsendes?

Det er den samme ansøgningsblanket, der skal benyttes. Tillæg B skal dog ikke udfyldes, og der vil være punkter i ansøgningen, som ikke vil kunne udfyldes på grund af de særlige karakteristika ved indtægtsbegrænsede tilladelser.

Spillemyndigheden vil muligvis bede om yderligere information, hvis det er nødvendigt. 

 

Skal der betales et årligt gebyr til en indtægtsbegrænset tilladelse?

Der skal betales et ansøgningsgebyr på 50.000 kr., men derudover skal der ikke betales et årligt gebyr for en indtægtsbegrænset tilladelse. Desuden skal der betales afgift af spilleindtægten.  

 

Kan der søges om indtægtsbegrænset tilladelse i Grønland?

Hvis selskabet er etableret i Grønland, er det muligt at søge om en indtægtsbegrænset tilladelse hertil i Grønland.  

 

Gå til sidens top

 

Udelukkelse fra spil

 

Hvis en spiller vil registrere sig i Registeret Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS), skal tilladelsesindehaver formidle adgang til dette. Er denne forpligtigelse opfyldt, hvis tilladelsesindehaver har et link til Spillemyndigheden, hvor spilleren kan registrere sig?

Kravet om at formidle adgang til ROFUS er opfyldt, hvis tilladelsesindehaver har et link på sin hjemmeside, der bringer spilleren direkte til den underside på Spillemyndighedens hjemmeside, hvorfra spilleren kan tilmelde sig ROFUS. Det er dermed ikke tilstrækkeligt med et link til Spillemyndighedens forside.

 

Vil "ROFUS" blive administreret af Spillemyndigheden?

Spillemyndigheden administrerer ROFUS og varetager dermed den endelige eller midlertidige udelukkelse af spillere. Den enkelte tilladelsesindehaver vil ikke have adgang til registret, men vil kunne forespørge på konkrete CPR- numre.

 

Tilladelsesindehaver skal stille en funktion til rådighed for spillere, så de har adgang til en selvtest for ludomani. Er tilladelsesindehaver i den forbindelse forpligtet til at opbevare, eller på anden måde administrere besvarelserne af disse test?

Nej, funktionen til selvtest skal være til rådighed, men der er intet krav om, at tilladelsesindehaver skal følge op på eller opbevare de pågældende test.

 

Hvordan modtager tilladelsesindehaver oplysninger fra Register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS)?

Dette sker via de 3 udstillede webservices på register over frivilligt udelukkede spillere - "GamblerCreate", "GamblerCheck" og "GamblerCSRPValidation".

Information om disse services findes under Dokumentet Servicebeskrivelser for Register over frivilligt udelukkede spillere.

 

Hvad sker der, hvis ROFUS ikke er tilgængeligt for tilladelsesindehaver?

Hvis ROFUS ikke er tilgængeligt, skal tilladelsesindehavers spilsystem antage, at spilleren ikke er i registret.

 

Skal login-proceduren på tilladelsesindehavers hjemmeside vente på svar fra ROFUS, således at login-tid eventuelt forlænges?

På trods af stramme krav til svartid for services på ROFUS stiller Spillemyndigheden ikke krav om, at login-proceduren på tilladelsesindehavers hjemmeside skal vente på svar fra registret. Dog skal der foretages servicekald til ROFUS i det øjeblik, spilleren logger ind, men login-processen kan fortsætte, indtil der kommer svar fra registret. Hvis svaret er, at spilleren er i registret, skal der ske en umiddelbar udelukkelse af spilleren.   

 

Gå til sidens top

 

Tamper token

 

Kan "TamperTokenHent" kaldes flere gange i træk?

Ja, processen vil være, at tilladelsesindehaver først trækker en token, som anvendes. Inden denne token lukkes, trækkes en ny token, som sættes i anvendelse, således at tilladelsesindehaver altid har en åben token. Dette sikrer også mod eventuelle service nedbrud.

Det er også muligt for tilladelsesindehaver at have flere tokens åbne parallelt, hvis der f.eks. ønskes én token for poker og én for fast odds. Antallet af parallelle tokens skal dog aftales med Spillemyndigheden.

 

Refererer SpilCertifikatIdentifikation til den xml, som findes blandt xml dokumenterne eller dækker den over noget andet?

SpilCertifikatIdentifkation refererer til attributten Identifikation på klassen SpilCertifikat i begrebsmodellen. Det er en kort tekststreng, som tildeles af Spillemyndigheden.

I service kaldet skal SpilCertifikatIdentifikation anvendes som brugernavnet, der også anvendes til at logge på servicen. 

 

Standardindstillingen for frekvensen af Tamper Token vil være 24 timer, men Spillemyndigheden kan justere frekvensen løbende. Hvad er den korteste frekvens, som tilladelsesindehaver kan forvente?

Den korteste frekvens, Spillemyndigheden forventer at anvende, er en time. Tilladelsesindehavers system skal derfor kunne understøtte en frekvens på ned til en time.  

 

Token mellem tilladelsesindehaver og Spillemyndigheden - én gang dagligt - minimum anvendt for kryptering. Kan vi få en permanent token?

Hvorfor har I valgt daglig/genudstedelse? Vi har fravalgt en løsning med permanente tokens af sikkerhedsmæssige årsager. Tilladelsesindehaveren skal kalde en webservice ca. dagligt for at få en start token og en slut token.  

 

Gå til sidens top

 

SAFE

 

I dokumentet "mappestruktur på SAFE" dukker der et niveau- zip - op. Betyder det, at filerne skal zippes, og er det så den zippede fil, som skal danne baggrund for MAC?

MAC algoritmen skal køres på hver enkelt (ikke-zippet) Standard Record. Herefter skal filerne, der hører til en token, zippes. Dette forklares yderligere i Vejledning til anvendelse af services, som du finder i Tekniske krav til spiludbydere under Links.

 

Hvor er de enkelte filnavne beskrevet?

De enkelte filnavne er beskrevet i dokumentet Vejledning til anvendelse af services, som du finder i Tekniske krav til spiludbydere under Links.

 

Hvilken "tid" bestemmer placeringen i SAFEs katalogstruktur - købstidspunkt, kørselstidspunkt eller et helt tredje tidspunkt?

Kørselstidspunktet skal anvendes - altså det tidspunkt, hvor filen gemmes på SAFE.

 

Hvornår skal data leveres på SAFE?

Der skal leveres data løbende for alle spiltyper, når væddemålet er indgået, evt. pakket i intervaller (5 min), sessioner eller single transaktioner. 

Se filen "Info vedr. datastrukturer", som du finder i Tekniske krav til spiludbydere under Links under Standard Records og Begrebsmodel.

 

Når vi arbejder med vores operator client, er vi i tvivl om, hvornår vi skal anvende Kasino Træk Struktur, og hvornår vi skal anvende Kasino Session Struktur. Hvordan definerer I en session? Tæller det som en enkelt session, hvis en spiller spiller på spilleautomater hele aftenen?  

I stiller spørgsmål til kasino-sessionerne. Hvis der spilles på spilleautomater hele aftenen, er det én session. Hvis spilleren veksler mellem forskellige automater, er det en ny session, hver gang spilleren skifter til en ny automat. Én automat er altså én session. To automater er to sessioner.

I et pokerspil er en session pr. bord. Hvis en pokerspiller kun spiller ved ét bord, er det én session. Hvis spilleren skifter til et andet bord, vil en ny session begynde.

Det er valgfrit om man vil anvende Kasino Træk Struktur eller Kasino Session Struktur. Man kan vælge, hvad der passer bedst til spilsystemet.

Når I ansøger om en tilladelse, skal I oplyse, om I anvender Kasino Træk Struktur eller Kasino Session Struktur. 

 

Hvilken betydning spiller begrebsmodellen i forhold til standard records? Forventer Spillemyndigheden at begrebsmodellen implementeres på databaseniveau, og skal Spillemyndigheden have adgang til denne database?  

Begrebsmodellen er en konceptuel meta-model over de dataelementer, der anvendes i standard records. Formålet med modellen er at illustrere dataelementernes logiske sammenhæng og at angive dataelementernes datatyper. De forskellige begreber bruges herefter i flere forskellige standard records. Modellen er således ikke en databasemodel. Spillemyndigheden skal ikke have adgang til en database, men henter alle data som standard records pakket som zip-filer på tilladelsesindehavers SAFE.

 

Skal man som tilladelsesindehaver angive en valutakurs et sted?  

Hver gang et beløb angives i standard records, skal der også angives den tilhørende valutakode. Tilladelsesindehaver skal ikke angive valutakursen, da Spillemyndigheden henter kursen andetsteds (toldvalutakursen) til kontrolformål.

 

Kan man spille i flere forskellige valutaer? Hvilken valuta skal rapporteres i standard records?  

En spiller kan spille i flere forskellige valutaer, og hver transaktion skal rapporteres i den valuta, som spillet foregår i. Eksempelvis kan en spiller spille poker ved både et dollar-bord og et euro-bord og have sin spilkonto i danske kroner. Transaktioner fra dollar-bordet skal rapporteres i dollar, og transaktioner ved euro-bordet skal rapporteres i euro.

 

Hvad skal der til, for at der er tale om en indskudstransaktion i Spillemyndighedens øjne?  

En indskudstransaktion sker i det øjeblik, en spiller har betalt indskud til et spil. Hvis spillerens indskud (eller en del af spillerens indskud) afventer godkendelse af tilladelsesindehaver, er der ikke tale om en indskudstransaktion. Der er først tale om en indskudstransaktion, når begge parter har accepteret væddemålet. På dette tidspunkt vil indskuddet almindeligvis trækkes fra spillerens spilkonto.

I visse tilfælde kan væddemålet annulleres efter, at begge parter har accepteret. Tilladelsesindehaver skal i disse tilfælde rapportere en transaktion, hvor det med feltet SpilAnnullering er angivet, at der er tale om en annullering.

 

Hvad skal en tilladelsesindehaver gøre i den situation, hvor der er tale om "bet resettlement", som typisk sker ved fast-odds spil?

I den situation, hvor et resultat i fastodds er registreret forkert, og der sker omgørelse af et eller flere spil, skal tilladelsesindehaver rapportere differencen i en ny FastOddsSlutStruktur. Hvis en spiller eksempelvis i første omgang har vundet 100 DKK, og dette er rapporteret i en FastOddsSlutStruktur, men efter omgørelsen af spillet ikke skal have en gevinst, skal der rapporteres -100 DKK for den givne spiller i den nye FastOddsSlutStruktur. Spillemyndigheden vil så summere gevinsterne for den givne spiller for at få den totale gevinst for spilleren på spillet.

 

Er det tilladt at anvende hhv. en fysisk server, en blade server eller en virtuel server (cloud) til SAFE?

Både fysisk, blade og virtuel server kan accepteres til SAFE. Det afgørende i forhold til fysisk adskillelse mellem SAFE og spilsystem er, at SAFE ikke optræder på samme Local-Area-Network (LAN) som Spilsystemet.  

 

Gå til sidens top

 

Internet- og betalingsblokering

 

Kan spilleudbydere, der udbyder spil i Danmark uden tilladelse, få blokeret deres hjemmesider?

Et spil, der er udbudt via internettet, betragtes som udbudt i Danmark, når spillet ved markedsføringen, sproget eller udvalget af spil retter sig mod danske spillere. Tilladelsesindehaverens hjemmeside kan derfor blokeres, jf. lov om spil § 65. 

 

Gå til sidens top

 

Relateret spilområde
OnlinekasinoerVæddemål