FAQ for spiludbydere

Indhold
Denne FAQ henvender sig til spiludbydere, og er opdelt i følgende kategorier:

Generelle spørgsmål

Ansøgningsproceduren

Gebyr

Ansøgningsblanketten

Tillæg A

Tillæg B

Når tilladelsen er udstedt

Registrering af spillere

Tilladelser

Suspension og lukning af spilkonto

Ansvarligt spil

Indtægtsbegrænsede tilladelser

Udelukkelse fra spil

Internet- og betalingsblokering

NemID - FAQ for spillere

ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere) - FAQ for spillere

 

Generelle spørgsmål

 

Er det tilladt at overføre gavebeviser fra en spiller til en anden spiller?

Nej, det er ikke tilladt at overføre penge, spillemærker eller lignende mellem spillere.  

 

Hvilke betalingsformidlere kan anvendes?

Der kan kun modtages betalinger fra en udbyder af betalingstjenester, der i henhold til lov om betalingstjenester, udbydes lovligt her i landet. På Finanstilsynets hjemmeside kan du se, hvilke firmaer der er under tilsyn af Finanstilsynet og lovligt udbyder betalingstjenester i Danmark.

Betalingsformidlere, der ikke er etableret i Danmark, kan anvendes, hvis de har tilladelse i et EU-land, eller i et land, som EU har indgået en særlig aftale med.

 

Skal der foretages en undersøgelse af spilleren, eksempelvis af CPR-nr., hver gang en spiller logger sig på?

Første gang der sker registrering af en ny spiller, skal denne identificeres tilstrækkeligt.

Efter registreringen vil spilleren logge sig på gennem en digital signatur eller tilsvarende med et sikkerhedsniveau svarende til OCES-standarden.

Herefter undersøges CPR-nr. i Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS). Dette skal ske hver gang, en spiller logger sig på. Tilladelsesindehaveren afventer et ja/nej svar, før spilleren får adgang til systemet. Hvis systemet ikke svarer, skal spilleren behandles, som om spilleren ikke er i ROFUS, og undersøges igen senere. Hvis det viser sig, at spilleren står i registret, skal spillerens konto øjeblikkeligt lukkes.

 

Gå til sidens top

 

Ansøgningsproceduren

 

Hvornår kan der ansøges om en tilladelse til at udbyde spil?

Der kan når som helst indgives ansøgning om tilladelse. Ansøgninger vil blive behandlet løbende af Spillemyndigheden, og den forventede sagsbehandlingstid er 3-6 måneder.  

 

Vil det være muligt at søge om en tilladelse på et andet sprog end dansk?

Ansøgningssproget skal være dansk. Ansøgningsblanket samt tillæg A og B skal derfor udfyldes på dansk. Dokumenter, der er udstedt af en offentlig myndighed m.v., kan være på engelsk. 

 

Hvem skal ansøge om en tilladelse?

Som udgangspunkt skal alle personer og selskaber, som udbyder væddemål og/eller onlinekasino have en tilladelse. Hvis en spiludbyder har valgt, at de forskellige spil, som udbydes under et varemærke, reelt udbydes fra flere forskellige selskaber, skal alle selskaber som udgangspunkt have tilladelse. Mere information om hvem der skal ansøge, findes under pkt. 5 i Vejledning om væddemål og onlinekasino. Hvis der er tvivl om, hvorvidt der skal søges om tilladelse, bør Spillemyndigheden kontaktes eller ansøgningen bør vedlægges en beskrivelse af, hvorfor selskabet er rette ansøger.

Spillemyndigheden vil på baggrund af alle oplysningerne i ansøgningsmaterialet vurdere ansøgeren individuelt. 

 

Kan en netværksplatform søge en tilladelse?

Som udgangspunkt skal en netværksplatform ikke søge om tilladelse. Hvis en netværksplatform imidlertid har opgaver, ansvar og rettigheder som en spiludbyder, skal platformen have en tilladelse fra Spillemyndigheden, se pkt. 5.1 og 5.2 i Vejledning om væddemål og onlinekasino.  

 

Kan en ansøger undlade oplysninger i ansøgningsmaterialet, som eksempelvis er forretningshemmeligheder?

Spillemyndigheden er underlagt tavshedspligt, hvorfor en ansøger trygt kan give oplysninger til Spillemyndigheden.

Ansøger er ansvarlig for at fremsende alle de anmodede oplysninger til Spillemyndigheden. Derfor kan oplysninger, som er nødvendige for Spillemyndighedens behandling af ansøgningen, som udgangspunkt ikke undlades. Hvis oplysninger alligevel undlades, skal Spillemyndigheden have besked herom og ansøger skal i den forbindelse være opmærksom på, at det kan have processuel skadevirkning, hvis ønskede oplysninger ikke afgives. Spillemyndigheden kan, hvis der er udeladt nødvendige oplysninger, altid bede om at disse indsendes.

Vær særligt opmærksom på, at det er strafbart at fortie oplysninger som Spillemyndigheden har brug for. Og at det kan medføre afslag på ansøgningen eller tilbagekaldelse af tilladelse. 

 

Gå til sidens top

 

Gebyr

 

Hvilke gebyrer skal der betales for en tilladelse til at udbyde onlinekasino og/eller væddemål?

For en tilladelse til at udbyde spil, det være sig væddemål eller onlinekasino spil, skal der ved indgivelsen af ansøgningen indbetales et gebyr til Spillemyndigheden på 250.000 kr., mens en tilladelse til at udbyde begge dele koster 350.000 kr. (2010 niveau), jf. lov om spil § 42, stk. 1. Der skal efterfølgende betales et årligt gebyr, afhængig af et kalenderårs afgiftspligtige spilleindtægt, på mellem 50.000 kr. - 1.500.000 kr., jf. § 42, stk. 3.

Som en undtagelse hertil er det muligt at få en 1-årig tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino forudsat, at den afgiftspligtige spilleindtægt ikke overstiger 1.000.000 kr. Dette koster 50.000 kr. i engangsgebyr, jf. lov om spil § 42, stk. 5.

 

Hvordan betales ansøgningsgebyret?

Ansøgningsgebyret for at søge om tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal indbetales til Spillemyndigheden:

Danske Bank:
Reg.nr.: 0216
Kontonr.: 406 917 4310

Ved betaling fra udlandet skal følgende bruges:

IBAN nummer DK4102164069174310 - Danske Bank,
Girostrøget 1, 0800 Høje Taastrup
Swift kode: DABADKKK.

Betaling kan ikke ske på anden måde.

Information om indbetaling mv. findes også på ansøgningsblanketten.

 

Hvornår skal ansøgningsgebyret betales?

Betaling af ansøgningsgebyret skal ske senest samtidig med indgivelse af ansøgningen. 

 

Tilbagebetales gebyret, hvis der gives afslag på ansøgningen?

Gebyret dækker omkostninger i forbindelse med sagsbehandlingen. I tilfælde af et afslag vil gebyret derfor ikke blive tilbagebetalt. 

 

Tilbagebetales gebyret, hvis ansøgningen afvises på grund af formelle mangler ved ansøgningen?

Ja, forudsat at de formelle mangler konstateres, inden en egentlig sagsbehandling er påbegyndt. En formel mangel kan fx være, at aldersbetingelsen ikke er opfyldt. Spillemyndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgningen har formelle mangler.  

 

Hvad sker der, hvis ansøgeren trækker ansøgningen tilbage?

Gebyret refunderes som udgangspunkt ikke. Hvis ansøgningen trækkes tilbage, inden Spillemyndigheden er gået i gang med at behandle ansøgningen, kan der ske tilbagebetaling. Dette vil dog afhænge af Spillemyndighedens konkrete vurdering.

 

Hvad sker der, hvis der betales for lidt i ansøgningsgebyr?  

Hvis der er betalt for lidt i ansøgningsgebyr, vil ansøgeren få en frist til at indbetale differencen. Denne frist kan medføre, at sagsbehandlingstiden bliver længere. Fristen fastsættes af Spillemyndigheden.

Bliver differencen ikke betalt inden udløbet af den fastsatte frist, vil ansøgningen blive afvist, og det indbetalte gebyr vil blive refunderet. 

Ansøgeren vil herefter skulle indgive ansøgning og betale gebyr på ny, såfremt der fortsat ønskes tilladelse.

 

Hvad sker der, hvis der betales for meget i ansøgningsgebyr?

Hvis der betales for meget i ansøgningsgebyr, vil det overskydende beløb blive refunderet, og ansøgerens sag vil blive behandlet, som om at ansøgeren havde indbetalt det rigtige beløb.

 

Gå til sidens top

 

Ansøgningsblanketten

 

Findes ansøgningsblanketten på engelsk?

Nej. Blanketten skal udfyldes på dansk og findes derfor ikke på engelsk. Vejledning til blanketten og tillæg A og B er dog tilgængelig på engelsk og kan findes på Spillemyndighedens hjemmeside.

 

Det fremgår, at straffedomme mv. (punkt 10 og 13-15) skal vedlægges i autoriseret oversættelse på dansk eller engelsk. Kan man nøjes med at vedlægge et resumé?

Et fyldestgørende resumé vil være tilstrækkeligt. Den originale afgørelse (eller kopi heraf) skal imidlertid altid vedlægges. Spillemyndigheden kan altid anmode ansøgeren om at indsende en autoriseret oversættelse af hele afgørelsen.  

 

Kan underskrifterne i punkt 23 vedlægges på et separat ark?

Ja, under forudsætning af at det underskrevne dokument er en kopi af ansøgningens punkt 23.  

 

Kan man få en nærmere uddybning af bilagene som nævnt i punkt 24?

I Vejledning om væddemål og onlinekasino, side 16, findes en uddybning vedrørende de bilag, som skal vedlægges. Vejledningen er tilgængelig på Spillemyndighedens hjemmeside.

 

Hvad betyder "hvis forholdet kræver det" i punkt 25?

Ansøgningsblanketten anvendes på mange forskellige ansøgere, herunder både enkeltmandsfirmaer og store koncerner. En del af bilagene vil derfor ikke skulle vedlægges, hvis dette ikke er muligt, eksempelvis hvis disse bilag ikke eksisterer i de pågældende selskaber. 

 

Skal ansøger vedlægge alle bilag som nævnt i punkt 25?

Ansøger er selv ansvarlig for at indsende de fornødne oplysninger til Spillemyndigheden. Hvis oplysningerne imidlertid ikke eksisterer, skal disse dog ikke vedlægges ansøgningen. Spillemyndigheden skal informeres herom i forbindelse med indsendelse af ansøgningen.  

 

Ansøger har tilladelse til at udbyde spil i mange lande. Skal der vedlægges kopi og oversættelse af alle tilladelser?

Spillemyndigheden skal oplyses om alle tilladelser i forbindelse med indsendelse af ansøgningsblanketten.

Originaldokumenterne (eller kopi heraf) samt oversættelser kan dog indsendes løbende. 

 

Hvis en ansøger har tilladelse i andre lande, er det så nødvendigt at indhente en udtalelse fra disse lande til Spillemyndigheden?

I det omfang Spillemyndigheden vurderer, at dette er relevant, hører Spillemyndigheden andre jurisdiktioner. Ansøger behøver derfor ikke at indhente udtalelser eller lignende.  

 

Gå til sidens top

 

Tillæg A

 

Hvem skal udfylde og indsende tillæg A, når ansøgerselskabet er ejet af andre selskaber?

Det er alene bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer i den juridiske enhed, som i sidste instans ejer eller kontrollerer ansøgeren direkte eller indirekte, der skal udfylde tillæg A.

Ansøgningsblanketten skal dog vedlægges et organisationsdiagram, der viser alle selskaber. 

 

Kan underskriften vedlægges på et separat ark?

Nej - pkt. 18 skal underskrives og underskriften kan ikke vedlægges på et separat ark. 

 

Kan ansøger nøjes med at vedlægge resumé af straffeattester?

Nej, der skal vedlægges en autoriseret oversættelse samt den originale straffeattest, hvis der ikke er tale om dokumenter på dansk eller engelsk.

 

Ansøger skal vedlægge en erklæring fra offentlige myndigheder om forfalden gæld til det offentlige. Hvordan skal en ansøger fra et andet land forholde sig, hvis sådanne erklæringer er ukendte?

Hvis erklæringer ikke kan fremskaffes, modtager Spillemyndigheden gerne en undersøgende erklæring fra et uafhængigt privat firma om gældsforholdet.

 

Gå til sidens top

 

Tillæg B

 

Hvor kan man finde en liste over de testvirksomheder, der kan certificere vores spilsystem?

Spillemyndigheden godkender ikke testvirksomheder. Det er ansøgerens eget ansvar, at den testvirksomhed, denne vælger, lever op til de krav, Spillemyndigheden har.

 

Skal en ansøger, som ønsker at udbyde spil gennem white label løsninger, vedlægge alle kontrakter med samtlige white label købere?

Der skal kun vedlægges kontrakter med white label købere, hvor det konkrete udbud af spil skal henvende sig til Danmark.

 

Gå til sidens top

 

Når tilladelsen er udstedt

 

Er det muligt at udbyde spil straks efter, at man har modtaget en tilladelse fra Spillemyndigheden?

Før afholdelse af spil påbegyndes, skal tilladelsesindehaver registreres hos Erhvervsstyrelsen for betaling af afgift til SKAT.

 

Gå til sidens top

 

Registrering af spillere

 

Hvordan verificeres spillerens CPR-nummer?

CPR-numre skal verificeres gennem en pålidelig og uafhængig kilde.

Danske virksomheder kan opnå adgang til at verificere CPR-numre i CPR-registret. Selskaber, der ikke har et dansk CVR-nummer, kan ikke få adgang til at verificere data via CPR-registret.

Spillerens CPR-nummer kan fx også verificeres ved, at spilleren indsender kopi af pas eller kørekort og sygesikringsbevis. 

 

Hvad skal tilladelsesindehaver gøre, hvis en nyregistreret spiller har valgt at være adressebeskyttet i CPR-registret? 

Tilladelsesindehaver skal bede spilleren dokumentere sin adresse på anden vis ved pålidelig og uafhængig dokumentation, som indeholder oplysninger om personens adresse. Fx ved at sende kopi af sygesikringsbeviset.

 

Gå til sidens top

 

Tilladelser

 

Vil der kun blive udbudt et begrænset antal tilladelser til væddemål og onlinekasino i Danmark?

Nej, der er ingen øvre grænse for antallet af tilladelser, når det gælder væddemål og onlinekasino. Alle der opfylder betingelserne i lov om spil, kap. 4, kan søge om tilladelse.  

 

Er det muligt automatisk at få en tilladelse, hvis man allerede har en tilladelse i et andet EU-land?

Nej, for at udbyde spil i Danmark skal spiludbyder have en tilladelse efter lov om spil, kap. 3.

En sådan tilladelse vil kun blive udstedt til de personer eller juridiske enheder, der opfylder betingelserne i lov om spil, kap. 4.

Ansøger kan altså ikke få en dansk tilladelse alene, fordi denne har en tilladelse i et andet EU-land. 

 

Gå til sidens top

 

Suspension og lukning af spilkonto

 

Hvornår må en tilladelsesindehaver betragte en kunde som inaktiv og dermed lukke kontoen?

Dette reguleres ikke af Spillemyndigheden og må afgøres af den enkelte tilladelsesindehavers regelsæt. Dog skal tilladelsesindehaver være opmærksom på reglerne for lukning af spilkonto.

 

Hvilke frister er der for udbetaling af spillers tilgodehavende ved lukning af dennes spilkonto?

Tilladelsesindehaver skal inden for 5 arbejdsdage have sendt pengene til spillerens bankkonto.  

 

Gå til sidens top

 

Ansvarligt spil

 

Hvad er en indbetalingsgrænse?

En indbetalingsgrænse er en grænse for, hvor meget en spiller har mulighed for at overføre fra sin bankkonto til sin spilkonto.

 

Er der indbetalingsgrænser, når jeg spiller?

Tilladelsesindehaver skal stille en funktion til rådighed, der gør det muligt for spilleren at fastsætte daglige, ugentlige og månedlige indbetalingsgrænser. Om den enkelte spiller vil fastsætte sådanne grænser, er frivilligt. Dog er det obligatorisk for tilladelsesindehaver at stille funktionen til rådighed for spilleren.

 

Hvad betyder det, at informationerne omkring ansvarligt spil skal have en fremtrædende plads på tilladelsesindehavers hjemmeside? 

At informationerne skal være fremtrædende betyder, at informationerne vedrørende ansvarligt spil skal fremgå på forsiden af tilladelsesindehavers hjemmeside. Ligeledes skal det også kunne ses på alle undersider. Dette kan dog også fremgå som et link på disse sider. 

  

Kan tilladelsesindehaver bruge Spillemyndighedens mærke?  

Ja, forudsat at der gøres opmærksom på, at den enkelte tilladelsesindehaver har fået tilladelse til at udbyde spil af Spillemyndigheden, og at Spillemyndigheden fører tilsyn med tilladelsesindehavers udbud af spil.

Spillemyndighedens mærke kan hentes under menupunktet Mærkningsordning

 

Er der krav om, at tilladelsesindehavers hjemmeside skal have domænenavnet .dk?

Der stilles intet krav om, hvilket domænenavn der skal benyttes. Det er således muligt at anvende .dk-, .com-, .se- domæner, mv.  

 

Gå til sidens top

 

Indtægtsbegrænsede tilladelser

 

Hvad er en indtægtsbegrænset tilladelse?

En indtægtsbegrænset tilladelse er en 1-årig tilladelse til udbud af spil, hvor bruttospilleindtægten ikke må overstige 1 mio. kr.

 

Hvad er særligt for de indtægtsbegrænsede tilladelser?

De indtægtsbegrænsede tilladelser er som udgangspunkt ikke omfattet af bekendtgørelserne. Kravene, der stilles til tilladelsesindehaveren, vil afhænge af hvilke typer spil der udbydes, hvilke karakteristika der er forbundet med spillet, og hvilke risici der er forbundet med udbuddet.

 

Hvilken ansøgningsblanket skal benyttes ved ansøgning om indtægtsbegrænsede tilladelser, og hvilke informationer skal indsendes?

Det er den samme ansøgningsblanket, der skal benyttes. Tillæg B skal dog ikke udfyldes, og der vil være punkter i ansøgningen, som ikke vil kunne udfyldes på grund af de særlige karakteristika ved indtægtsbegrænsede tilladelser.

Spillemyndigheden vil muligvis bede om yderligere information, hvis det er nødvendigt. 

 

Skal der betales et årligt gebyr til en indtægtsbegrænset tilladelse?

Der skal betales et ansøgningsgebyr på 50.000 kr., men derudover skal der ikke betales et årligt gebyr for en indtægtsbegrænset tilladelse. Desuden skal der betales afgift af spilleindtægten.  

 

Kan der søges om indtægtsbegrænset tilladelse i Grønland?

Hvis selskabet er etableret i Grønland, er det muligt at søge om en indtægtsbegrænset tilladelse hertil i Grønland.  

 

Gå til sidens top

 

Udelukkelse fra spil

 

Hvis en spiller vil registrere sig i Registeret Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS), skal tilladelsesindehaver formidle adgang til dette. Er denne forpligtigelse opfyldt, hvis tilladelsesindehaver har et link til Spillemyndigheden, hvor spilleren kan registrere sig?

Kravet om at formidle adgang til ROFUS er opfyldt, hvis tilladelsesindehaver har et link på sin hjemmeside, der bringer spilleren direkte til den underside på Spillemyndighedens hjemmeside, hvorfra spilleren kan tilmelde sig ROFUS. Det er dermed ikke tilstrækkeligt med et link til Spillemyndighedens forside.

 

Vil "ROFUS" blive administreret af Spillemyndigheden?

Spillemyndigheden administrerer ROFUS og varetager dermed den endelige eller midlertidige udelukkelse af spillere. Den enkelte tilladelsesindehaver vil ikke have adgang til registret, men vil kunne forespørge på konkrete CPR- numre.

 

Tilladelsesindehaver skal stille en funktion til rådighed for spillere, så de har adgang til en selvtest for ludomani. Er tilladelsesindehaver i den forbindelse forpligtet til at opbevare, eller på anden måde administrere besvarelserne af disse test?

Nej, funktionen til selvtest skal være til rådighed, men der er intet krav om, at tilladelsesindehaver skal følge op på eller opbevare de pågældende test.

 

Hvordan modtager tilladelsesindehaver oplysninger fra Register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS)?

Dette sker via de 3 udstillede webservices på register over frivilligt udelukkede spillere - "GamblerCreate", "GamblerCheck" og "GamblerCSRPValidation".

Information om disse services findes under Dokumentet Servicebeskrivelser for Register over frivilligt udelukkede spillere.

 

Hvad sker der, hvis ROFUS ikke er tilgængeligt for tilladelsesindehaver?

Hvis ROFUS ikke er tilgængeligt, skal tilladelsesindehavers spilsystem antage, at spilleren ikke er i registret.

 

Skal login-proceduren på tilladelsesindehavers hjemmeside vente på svar fra ROFUS, således at login-tid eventuelt forlænges?

På trods af stramme krav til svartid for services på ROFUS stiller Spillemyndigheden ikke krav om, at login-proceduren på tilladelsesindehavers hjemmeside skal vente på svar fra registret. Dog skal der foretages servicekald til ROFUS i det øjeblik, spilleren logger ind, men login-processen kan fortsætte, indtil der kommer svar fra registret. Hvis svaret er, at spilleren er i registret, skal der ske en umiddelbar udelukkelse af spilleren.   

 

Gå til sidens top

    

Internet- og betalingsblokering

 

Kan spilleudbydere, der udbyder spil i Danmark uden tilladelse, få blokeret deres hjemmesider?

Et spil, der er udbudt via internettet, betragtes som udbudt i Danmark, når spillet ved markedsføringen, sproget eller udvalget af spil retter sig mod danske spillere. Tilladelsesindehaverens hjemmeside kan derfor blokeres, jf. lov om spil § 65. 

 

Gå til sidens top

 

Relateret spilområde
OnlinekasinoerVæddemål